Agenda

september

Geen evenementen gevonden

oktober

Geen evenementen gevonden

november

Geen evenementen gevonden

Erfgoedplein deelnemers

NAAM WEBSITE
Akkrum Ald en Nij www.akkrum.net/nw-25321-7-3498044/nieuws/diajun_stifting_akkrum_ald_en_nij.html
Akkrum Nes Centraal http://www.akkrumnescentraal.nl/pg-24172-7-89942/pagina/evenementen.html
Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea- Hoarnstersweach www.historischinformatiepuntheerenveen.nl/over-ons/hip-jubbega/www.historischinformatiepuntheerenveen.nl/over-ons/hip-jubbega/
Domela Nieuwenhuis museum www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl
Dorpsarchief haskerdijken-nieuwebrug www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/dorpsarchief
Flaeijel http://www.flaeijel.frl/
Flaeijelfeest www.flaeijelfeest.nl
Fryske Krite Hearrenfean www.fryskekritehearrenfean.nl
Gemeente Archief Heerenveen https://www.heerenveen.nl/wonen/geschiedenis/oud-archief-en-studiezaal/
Geschiedenis van Heerenveen Midden http://www.heerenveenmidden.nl/
Haskerdijken en Nieuwebrug Dorpsarchief http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/dorpsarchief/
Heerenveen-Midden http://www.heerenveenmidden.nl/
Historisch Informatiepunt Heerenveen (HIP) http://www.historischinformatiepuntheerenveen.nl/
Historische Werkgroep Kynhout http://www.beeldbankdeknipe.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
Monumentenstichting Boarnsterhim http://www.monumentenstichting.nl/
Museum Belvédère www.museumbelvedere.nl
Museum Heerenveen www.heerenveenmuseum.nl
Odd Fellows www.oddfellowsheerenveen.nl
St. Aldheidskeamer U. Bottema www.mineralengrou.nl/blog/aldeboarn-uldrik-bottema/
St. Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne Fb: doarpsargyf.ald.nijhoarne
Stichting Alde Fryske Tsjerken http://www.aldefrysketsjerken.nl/
Stichting Aldheidskeamer Uldrik Bottema http://www.museum.frl/musea/uldrik-bottema/
Stichting Brongergea http://www.brongergea.info/
Stichting Gondelvaart Aldeboarn www.gondelvaartaldeboarn.nl
Stichting Molen Welgelegen www.welgelegen-heerenveen.nl
Stichting Tijd www.stichtingtijd.nl
Stichting Tijd: Ecokathedraal Le Roy http://www.stichtingtijd.nl/nl/
Stichting Werkgroep Oud Heerenveen www.werkgroepoudheerenveen.nl
Terbantstertsjerke http://www.terbantstertsjerke.nl/
St. Aldheidskeamer U. Bottema http://aldeboarn.frl/aldheidskeamer/
Monumentenstichting Boarnsterhim https://www.monumentenstichting.nl/
Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum-Nes www.meetmeatthefountain.nl